ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަ މަސް: ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 އެޕްރީލް 2021

އޭޕްރިލް 18، 2021: ރޯދަ މަސް: ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން: މިދިޔަ އަހަރާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަކީ ތަފާތު ރޯދަ މަހެއް. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް މިސްކިތްތައް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އަދިވެސް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ލުއި ތަކަކާ އެކު މި ރޯދަ މަސް ވަނީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް އާއްމު ހާލަތެއްގައި. ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އާއިލާ އާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޖަމާވެވޭނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި. -- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: މައްކާގެ މިސްކިތެއްގައި މީހަކު، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސައުތު އެފްރިކާ: އޭޕްރިލް 14، 2021: ކޭޕް ޓައުންގެ ގެއެއްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކާމޭޒުމަތި ތައްޔާރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާން: އޭޕްރިލް 17، 2021: ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: އޭޕްރިލް 17، 2021: ވެސްޓް ބޭންކް ސިޓީގެ ބޭކާއެއް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޕާންތަކެއް މޭޒުމަތީގައި އަތުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސައުތު އެފްރިކާ: އޭޕްރިލް 14، 2021: އެފްރިކާގެ ކޭޕް ޓައުންގެ ގެއެއްގައި އާއިލާއެއް ރޯދަ ވީއްލަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ގާޒާ: އޭޕްރިލް 17، 2021: މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނީޝިއާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: ރޯދައަށް ތިބި ދެ މީހަކު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު، މިސްކިތުގައި އޮށޯވެލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތައިލޭންޑް: އޭޕްރިލް 17، 2021: އައިއެޗްއެޗް ހިއުމަނިޓޭރިއަން ރިލީފް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބަހާ ރޯދަ ހަދިޔާ ކޮތަޅުތަކެއް ބަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާން: އޭޕްރިލް 17، 2021: ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބަޔަކު އެއްތަނަށް ޖަމާވެފައި .-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: ލެބަނީސް-އެމެރިކަން ޑިޒައިނާ އަދި އީދު ކްރިއޭޝަންގެ ވެރިޔާ ރަނާ ބަކަލޯނީ ރޯދަ އަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ޑެކަރޭޝަނެއް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑޮނޭޝިއާ: އޭޕްރިލް 12، 2021: ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާން: އޭޕްރިލް 17، 2021: އަވާޒް ވެލްފެއާގެ ނަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލުމަށް މީހުންނަށް ކާނާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: މައްކާގެ މިސްކިތެއްގައި އާއިލާއެއް، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: މައްކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޭޕްރިލް 16، 2021: މައްކާގެ މިސްކިތެއްގައި ދެމީހަކު، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy