ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ކޭސްތައް އާދަޔާޚިލާފަށް އިތުރުވެ އޮކްސިޖަން ހުސްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 އެޕްރީލް 2021

އިންޑިއާ: އޭޕްރިލް 25، 2021: އިންޑިއާގެ ކޭސްތައް އާދަޔާޚިލާފަށް އިތުރުވެ އޮކްސިޖަން ހުސްވުން: ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިއްލީގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ވެސް ފެއިލްވުމުގެ މަގުމަތީގައި. އިންޑިއާގެ ގިނަ ސްޓޭޓް ތަކަކުން ވަނީ އޮކްސިޖަން ހުސްވެފައި. ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާ އިން ވަނީ 332،730 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 2،263 މީހުން މަރުވެފައި. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވެސް ވަނީ 315،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 2،100 މީހުން މަރުވެފައި. އިންޑިއާ އިން ރެކޯޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު އެ ގައުމުގެ މީހުން ބައެއް ގައުމުތަކަށް އެތެރެވުން މިހާރު ދަނީ މަނާކުރަމުން. އޭގެތެރެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރެޑް ލިސްޓަށް އިންޑިއާ ލާފައިވާ އިރު ކެނެޑާ އާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ވަނީ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި. އަދި ސިންގަޕޫރުން ވަނީ އިންޑިއާ މީހުން އެ ގައުމަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ހަރުކަށިކޮށްފައި.-- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ޗެންނާއީ ފެސިލިޓީގެ ހެލްތު ވޯކަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން އެހީތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ޗެންނާއީ ހެލްތު ފެސިލިޓީގެ ވޯކަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ޗެންނާއީ ހެލްތު ފެސިލިޓީގެ ވޯކަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ރިފިލް ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް މެޑިކަލް އޮކްސަޖަން ސިލިންޑަރު ފޯރުކޮށްދިމުގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާބަޔަކު އެހީތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކެއް ވަކި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: އާދަޔާހިލާފަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަހުލެވެރިކުރުމަށް އަމްރިސްތާގެ ޕޮލިހުންތަކެއް ފޭސްމާސްކު ބަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފިސްރުން ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޗެެންނާއީ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ ފުޅިތަކަށް އަޅަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވައްދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހެއް ކައިރީގައީ އޭނާގެ އާއިލާބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ޗެންނާއީ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކު ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ ފުޅުތަކަށް އަޅަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހުންތަކެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ހޮސޕިޓަލެއްގެ ބޭރުގައި ހުރި ބަލިމީހުން ބާއްވާ އެނދެއްގައި ބާއްވާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021:ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު، އޭނާގެ އާއިލާއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގައި މަރުވި ބަޔަކު އަންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ވިޖޭ ވައްލާބް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި 13 ބަލިމީހަކު އަންދާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ވިޖޭ ވައްލާބް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި 13 ބަލިމީހަކު އަންދާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ވިޖޭ ވައްލާބް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި 13 ބަލިމީހަކު އަންދާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަލިމީހެއް ކާރީގައި އޭނާގެ އާއިލާބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: އާދަޔާހިލާފަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަހުލެވެރިކުރުމަށް އަމްރިސްތާގެ ޕޮލިހުންތަކެއް ފޭސްމާސްކު ބަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: އާދަޔާހިލާފަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަހުލެވެރިކުރުމަށް އެންޖީއޯއަކުން ފޭސްމާސްކު ބަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑީއާ: އޭޕްރިލް 24، 2021: އާދަޔާހިލާފަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަހުލެވެރިކުރުމަށް އެންޖީއޯއަކުން ފޭސްމާސްކު ބަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy