ފޮޓޯގެލަރީ / އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 މެއި 2021

މާލެ: މޭ 6، 2021: ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވުން: ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި. އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އައިމިނަތު ޝައުނާ. ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އުވާލައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި. ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ހަމްދާން ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިފއި. އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިކް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަނީ ޝިފްލާ އައްޔަންކުރައްވައިފައި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަނާއި(ކ)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އައިމިނަތު ޝައުނާ(މ)، އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ހަމްދާން، މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި އައިމިނަތު ޝައުނާ އަށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ހަމްދާން އަށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ހަމްދާން، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިފުޅުމަތީ ހުރެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަނާއި(ކ)، އަދި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ(ވ)، މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަނާއި(މ)، އަދި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ(ކ) މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި އައިމިނަތު ޝައުނާ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަނާއި، އަދި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިފުޅުމަތީ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަނާއި(މ)، އަދި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޝައުނާ(ކ).-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ހަމްދާން(ވ)-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިކް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ޝިފްލާ އައްޔަންކުރައްވައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކުރިފުޅުމަތީ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މޭ 6، 2021: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިކް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ޝިފްލާ އައްޔަންކުރައްވައި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލިޔުން ހަވާލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy