ފޮޓޯގެލަރީ / ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ

ނިޝާން އަލީ

6 މެއި 2021

މާލެ- މެއި 6، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލާ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރަށް، އަރައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ސަރަހައްދު-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރަށް، އަރައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލެއްވުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ސަރަހައްދުން އަނިޔާވި މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ --. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ނަޝީދުގެ ކައިރިން އެއްޗެއް ގޮއްވާލި އިރު، އެ ސަރަހައްދު މަގުމައްޗަށް އެއްޗެހިތައް ބުުރައިގެން ގޮސްފައި-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރަށް، އަރައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލެއްވުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

އި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ސަރަހައްދު--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދިން ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި ބައެއް މީހުންގެ ފައިވާން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- މޭއި 6، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ- މޭއި 6، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އޭޑީކޭ ސަރަހައްދުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަމަލާ ދިން ތަނުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ޓީމެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އޭޑީކޭ ސަރަހައްދުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭޑީކޭ އިން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

އޭޑީކޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭޑީކޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. އެ ސަރަހައްދުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ނަޝީދުގެ ކައިރިން އެއްޗެއް ގޮއްވާލި އިރު، އެ ސަރަހައްދު މަގުމައްޗަށް އެއްޗެހިތައް ބުުރައިގެން ގޮސްފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy