ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ: ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމެރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

7 މެއި 2021

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމެރުން: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 7، 2021: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާރުކޮޅަށް އަރުއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްޗެއް ގޮއްވައިލުމުގެ ސަބަބުން ނަޝީދަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ތިނަކަށް މަތިކޮށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ފޯރިމަރަނީ: ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކަމަށްވާ ގ.ކެނެރީގެ ހުންނަ، ކެނެރީމަގުގެ ކޮޅުން މަޖީދީމަގުގައި ކުރީގެ އެމެޓީ ފިހާރަ ހުންނަ ކަންމަތިން. މި ހަމަލާގައި ނަޝީދުގެ މޫނުފުޅަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް ފުރާނފުޅަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި އެއްކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy