ފޮޓޯގެލަރީ /

އަނެއްކާ ވެސް ކާފިއު، ފެންނަނީ ހިމޭންކަން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

12 މެއި 2021

މާލެ- މެއި 13، 2021: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ގިނަވުމާ ގުޅިގެން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އާ ހަމައަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރުން: އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިއްޔެ އިންް ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކޮށްފައި. ކާފިއުއާ އެކު މާލެ އިން ފެނުނީ ހިމޭންކަން -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ގޯސްވެފައި. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައި -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ގޯސްވެފައި. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައި -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހަކު މީހަކާ ސުވާލުކުރަނީ: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ގޯސްވެފައި. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައި -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި އޮއްވާ ފުލުހުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކާފިއު ހިންގާފައި: ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނެއްކާވެސް ގޯސްވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި. ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހުއްދަ އާ އެކު ނޫނީ ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު އަންހެން ފުލުހަކު އިއްޔެ މަގުމަތީގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރަނީ: -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ސިފައިންގެ މީހަކު މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: މި ކާފިއު ހަފުތާއަކަށް ދެމިގެންދާނެ، ސަރުކާރުގެެ ބޭނުމަކީ މިހާރު އޮތް ކޮވިޑްގެ ރާޅުގެ ބާރު ދަށްކޮށްލުންް-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުން އިއްޔެ މަގުމަތީގައި: މި ކާފިއު ހަފުތާއަކަށް ދެމިގެންދާނެ، ސަރުކާރުގެެ ބޭނުމަކީ މިހާރު އޮތް ކޮވިޑްގެ ރާޅުގެ ބާރު ދަށްކޮށްލުންް-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު އަންހެން ފުލުހަކު އިއްޔެ މަގުމަތީގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރަނީ: މި ކާފިއު ހަފުތާއަކަށް ދެމިގެންދާނެ، ސަރުކާރުގެެ ބޭނުމަކީ މިހާރު އޮތް ކޮވިޑްގެ ރާޅުގެ ބާރު ދަށްކޮށްލުންް-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އިއްޔެ މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުން އިއްޔެ މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުން އިއްޔެ މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކާފިއު ހިންގާފައި އޮތް އިރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އިއްޔެ މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މޭއި 12، 2021: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަށް ގިނަވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އާ ހަމައަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރުން.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy