ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީއަކާ އެކު ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

13 މެއި 2021

މާލެ- މެއި 13، 2021: ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިއަދު ޖަރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުން. އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭގެ ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދާއިރު ސެކިއުރިޓީ ހަރަކާތްތެރިިވަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިއަދު ޖަރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފި: އެމަނިކުފާނު އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ މަނިކުފާނު ފަރުވާ ހޯއްދެވި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ސަރަހައްދާއި މާލޭގެ އެހެން ބައެއް ހިސާބުގައި ވެސް ވަނީ ސެކިއުރިޓީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފަ.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދަން އެއާޕޯޓަށް ގެންދަނީ: އެމަނިކުފާނާއި މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދާތީ އޭޑީކޭ ސަރަހައްދުގައި މީހުން އެއްވެފައި: ނަޝީދު ދެކިލުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދާތީ އޭޑީކޭ ސަރަހައްދުގައި މީހުން އެއްވެފައި: ނަޝީދު ދެކިލުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭޑީކޭ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދާތީ ފުލުހުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދާތީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންދާތީ ފުލުހުން މަގުތައް ބަލަހައްޓަނީ: މާލޭގެ ސެކިއުރިޓީ މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- މެއި 13، 2021: ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް މިއަދު ވަނީ ގެންގޮސްފައި: ފޮޓޯ އިން އެ ފެންނަނީ އޭޑީކޭ ސަރަހައްދުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ފޯރިމަރާ މަންޒަރު -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy