ފޮޓޯގެލަރީ / ގާޒާ

އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތަކުގެ މަންޒަރުތައް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 މެއި 2021

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދެމުން ދާއިރު ހަމާސް އިން ވެސް ދަނީ މެދުނުކެނޑި އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތައް ދެމުން. އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ގާޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 137 އަށް އަރާފައި. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި 36 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 920. ގާޒާ އިން ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުކުތްމީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 އަށް އަރާނެ ކަމަށް އދ. އިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި.-- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވެފައި ހަށިގަނޑުތައް ހޯދުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ފަޔާފައިޓާސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލޮސް އެޖެލިސް: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެ، ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްޖަކު މޫނުގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ކުރަހާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލޮސް އެޖެލިސް: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެ، ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ނަގާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލުމުުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އަލް މަސްޖިދުލް އަގްސޯ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަހެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކެއް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑުތައް ހޯދުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ފަޔާފައިޓާސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކެއް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަާ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާ، އަގްސޯ މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ހަމަލޭދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލަމުުންދާއިރު، އަގްސޯ މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާގައި އަލް މަސްޖިދުލް އަގްސޯގެ މިސްކިތުގެ ކުޑަދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކެނެޑާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ޓޯރޯނޯ ސިޓީގައި ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓުކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ނަގާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލަމުުންދާއިރު، މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް އަގްސޯ މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ކަރުނަގޭސް ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލޮސް އެޖެލިސް: މޭ 16، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެ، ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓުކޮށް އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy