ފޮޓޯގެލަރީ / ގާޒާ

"މޯލްޑިވް ގާޒާ" އަށް ބޮން އަޅައި ބިމާ ހަމަ ކޮށްލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 މެއި 2021

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: "މޯލްޑިވް ގާޒާ" އަށް ބޮން އަޅައި ބިމާ ހަމަ ކޮށްލުން: ގާޒާގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ހަދައިފައިވާ މި ރެސްޓޯރެންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ތިން މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައި. ތިން ބުރިއަށް ނަގައިފައި ހުރި މި ރެސްޓޯރެންޓް އެއްކޮށް ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފައި. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ވުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން އިހްސާސް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެއް. ފޮޓޯތައް: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓުގެ ވެރިންނާއި ސްޓާފުން އެ ރެސްޓޯރެންޓް ކުރިމަތީގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" ކުރިން ހުރި ގޮތާއި މިހާރު އޮތް ގޮތް.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" އެއްކޮށް ބިމާހަމަކޮށްލާފައި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" އެއްކޮށް ބިމާހަމަކޮށްލާފައި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" އެއްކޮށް ބިމާހަމަކޮށްލާފައި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" އެއްކޮށް ބިމާހަމަކޮށްލާފައި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް" އެއްކޮށް ބިމާހަމަކޮށްލާފައި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް"ގައި ގާޒާގެ ބަޔަކު ސައިބޮނީ: އިޒުރޭލުން ވަނީ ބޮންއަޅާ މިތަން ގޮއްވާލައިފި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް"ގައި ގާޒާގެ ބަޔަކު ސައިބޮނީ: އިޒުރޭލުން ވަނީ ބޮންއަޅާ މިތަން ގޮއްވާލައިފި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހުންނަ "ގާޒާ މޯލްޑިވްސް ރެސްޓޯރެންޓް"ގައި ގާޒާގެ ބަޔަކު ސައިބޮނީ: އިޒުރޭލުން ވަނީ ބޮންއަޅާ މިތަން ގޮއްވާލައިފި.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy