ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ބަލަބަލައި ތިއްބާ ސަހަރާ ފުރެނީ

ނިޝާން އަލީ

21 މެއި 2021

ހުޅުމާލެ- މޭ 21، 2021: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން އަދަދު ދަނީ ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން. މި ބަލީގައި މާލެ ސަރަހައްދުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި. އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަބަލައި ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މޭ 21، 2021: ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލާފައި، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ބޭނުންވާ ސަންދޯ ހުޅުމާލެ ސަހަރާއަށް ވައްދަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން އަދަދު ދަނީ ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މޭ 21، 2021: ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލާފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހެއް ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ބޭނުންވާ ސަންދޯ ހުޅުމާލެ ސަހަރާއަށް ވައްދަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން އަދަދު ދަނީ ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މޭ 21، 2021: ކޮވިޑްގައި މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލާފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- މޭ 21، 2021: ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ވަޅު ކޮންނަނީ، އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލަ ބަލާ ތިއްބާ އެ ސަހަރާ ދަނީ ފުރެމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy