ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

11 ދުވަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ގާޒާއަށް އުފާވެރިކަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 މެއި 2021

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ 11 ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ގާޒާއަށް އުފާވެރިކަން: ހަމަލާތައް ހުއްޓާލިއިރު 250 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވީ ގާޒާއިން. ހަމަލާތައް ހުއްޓުމަކަށް އައުމާ އެކު ގާޒާގެ މަގުތަކަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ގެންދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތަކު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އީރާން: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، އީރާންގެ ރައްޔިތަކު ފަލަސްތީނުގެ ދިދައެއް ކައިރީގައި ހުރެ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 23، 2021: އިޒްރޭލުން ހިސާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގާޒާ އަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް 11 ދުވަސް ފަހުން ހުއްޓާލުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy