ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

މާލޭގެ ދެ ވަނަ ލޮކްޑައުން

އިފްރާޒް އަލީ

26 މެއި 2021

މާލެ: މެއި 26، 2021: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ނިންމައިފައި. މޭ މަހު 26 އިން ފެށިގެން ވަނީ އާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައި. ހަވީރު 4 ކުން ފެށިގެން ހެނދުނު 8 އަށް ވަނީ ކާފިއު ގަޑި އިތުރު ކޮށްފައި. އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެނީ ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް އެކަނި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީ ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ޕޮލިހުން ހުއްޓުވައި، ފާސް އޮތްތޯ ޗެކުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައަކުން މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައަކުން މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީތަކެއް.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ކާފިއު ގަޑީގައި މާލޭގެ މަގެއްގައި މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ: ޕޮލިހުން ކޮންމެ ގެއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާސް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބޭރުގައި އުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުން ޗެކް ކުރަނީ: ޕޮލިހުން ކޮންމެ ގެއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާސް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައަކުން މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: ބާޒާރުމަތީގައި އޮތް ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: މާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މީހަކު އިށީނދެލައިގެން: ހެނދުނު 4 އަކުން ހަވީރު 4 ކަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުންނަނީ ހުޅުވާފައި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: މާލޭގައި ހުރި ޓޭކްއަވޭ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ: ޕޮލިހުން ކޮންމެ ގެއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާސް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މާލެ: މެއި 26، 2021: މާލޭގައި ހުރި ފިހާރައެއް ބަންދުކޮށް ބަންދު ބޯޑު އަޅުވާފައި: ކޮވިޑް ފެތުރުން މާބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ ސަރުކާރުންވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy