ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުން

ހަސަން އާމިރު

8 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުުމުގެ ގޮތުން ޓީމުތަކުން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅެމުން. މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ތާވަލްކުރި ޔޫރަޕުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރުމަށް ފަހު އަލުން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން 11 އިން ޖުލައި 11 އަށް.

ޑުސެޑޯފް، ޖޫން 7: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނާއި ލެޓްވިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދެނީ: އެ މެޗު 7-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަރުމަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޑުސެޑޯފް، ޖޫން 7: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނާއި ލެޓްވިއާ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ (ވ) އާއި މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ވޮލޭންޑް ސަލާމް ކުރަނީ: އެ މެޗު 7-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަރުމަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޑުސެޑޯފް، ޖޫން 7: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނާއި ލެޓްވިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އެ މެޗު 7-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަރުމަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޑުސެޑޯފް، ޖޫން 7: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނާއި ލެޓްވިއާ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ދެ ސަޕޯޓަރުން: އެ މެޗު 7-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޖަރުމަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިސް، ޖޫން 7، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ކުރިން ބަލްގޭރިއާގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިސް، ޖޫން 7، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަލްގެރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިސް، ޖޫން 7، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަލްގޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒަމާ (ވ) އާއި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އޮސްޓްރިއާ، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ޓީމުން ބޭއްވި ޓްރޭނިން ސެޝަނެއް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިޑްލްސްބަރާ، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންގްލެންޑާއި ރުމޭނިއާ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަލްބޭނިއާގެ ފޯވާޑް ރޭ މަނާޖް (ރ) އަށް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޭލްސް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވޭލްސްގެ ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޭލްސް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަލްބޭނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެއިޑީ (ރ) ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޑުސެޑޯފް، ޖޫން 7، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލެޓްވިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ދެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވޭލްސް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ވޭލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ގެރެތު ބޭލް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިސް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސް ޓީމުން ބޭއްވި ތަމްރީނުތަކުގައި ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ކީޕަރު އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިސް، ޖޫން 5، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސް ޓީމުން ބޭއްވި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދަނޑުގައި އިށީނދެލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިޑްލްސްބަރާ، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންގްލެންޑާއި ރުމޭނިއާ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބްރެސަލްސް، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަގްޒަމްބާގު، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލަގްޒަމްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ސްކޮޓްލެންޑް ފޯވާޑް ލިންޑޮން (ކ) މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބްރެސަލްސް، ޖޫން 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ (ވ) ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy