ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ބެލްޖިއަމް-ރަޝިޔާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020: ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި. މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި.

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ޑިފެންޑަރު ބޮޔާޓާ އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ (ވ) ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ(ވ) ލަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރަޝިޔާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމުން، ބެލްޖިއަމްގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރަޝިޔާގެ މިޑްފީލްޑަރު އަލެސަންދަ ގޮލޮވިން ދަނޑުމަތީގައި: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖޫން 13، 2021: ޔޫރޫ 2020 ގެ ބެލްޖިއަމް އަދި ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރަޝިޔާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ 0-3 އިން ރަޝިޔާ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy