ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ފްރާންސް - ޖަރުމަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 ޖޫން 2021

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު: މި ދެ ގައުމަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރު. މިއީ މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ބޮޑު މެޗު. މި މެޗުގައި ފްރާންސް މޮޅުވީ ޖަރުމަންގެ މެޓްސް ހަމެލްސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން. ފްރާންސް 1-0 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކުރާއިރު ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު އެމްރި ކޭން ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 އިން ފްރާންސް ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކޮރެންޓިން ޓޮލީސޯ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެޓްސް ހަމެލްސް މަތަކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ(ވ) ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮސްމާން ޑެމްބްލޭ އަށް އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ޓީމު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 އިން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒަމާ ސްޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއާ ޑެޝޯމްޕްސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 އިން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޖިންޓާ ކަކުލަށް އެރި ތަދާއެކު ދަނޑުމަތީގައި އިށީންދެގެން: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު މެޓްސް ހަމެލްސް ބޮލުން ބޯޅައިގެ ޖަހަނީ: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު މެޓްސް ހަމެލްސް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 އިން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ ސްޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމުން ފްރާންސްގެ ސްޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފޭލް ވަރާން ސްޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: މި މެޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 އިން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޖިންޓާ މެޗުގެ މެދުތެރެއިން ދަނޑުމަތީގައި ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލުމަަށް އިށީންދެގެން: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ޖެހި ބޯޅައިގެ ފަހަތުން ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް ދުވަނީ: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއުނިކް: ޖޫން 16، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު ރޮބިން ގޯސެންސް(ވ) ބޯޅައިގެ ޖަހަނީ: މި ޗުގައި ޖަރުމަނު އަތުން 0-1 ން ފްރާންސް ވަނީ ކުރިހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy