ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ - ސްވިޒަލޭންޑް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 ޖޫން 2021

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗު: އިޓަލީ އަށް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ. ޔޫރޯގައި ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ޓީމަކީ އިޓަލީ. ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއިން އިޓަލީ ވަނީ މޮޅުވެފައި.

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ އާއި އެޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗު: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިޓަލީގެ ފޯވާޑް ލޮރެންޒޯ(ކ) އިޓަލީގެ ފޯވާޑް ސީރޯ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިޓަލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ އާއި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ސަލާމްކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ސްޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވެލަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ކިއެލީނީ ޖެހި ގޯލާއެކު އިޓަލީގެ ޓިމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ކިއެލީނީ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ބަލައި ރެފްރީ ވަނީ އެއީ ލަނޑެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިޓަލީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލާއެކު އިޓަލީގެ ޓިމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ސްވިޒަލޭންޑުގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ޖެހި ބޯޅަ އިޓަލީގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލާއެކު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ސްވިޒަލޭންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސްޓީވަން ޒޫބާ(ވ) ބޯޅަ ގޯލަށް އަމާޒުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލާއެކު އިޓަލީގެ ޓިމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލާއެކު އޭނާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ރޯމް، އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 17، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ސްވިޒަލޭންޑް އާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މެނުއަލް ލޮކަޓެލީ ދެވަނަ ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ސްވިޒަލޭންޑްގެ މައްޗަށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ވަނީ ޖާގަ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy