ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ޗެކް ރިޕަބްލިކް - އިންގްލެންޑް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 ޖޫން 2021

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލެންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑު ޑިފެންޑަރު މެގްވަޔާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑު ފޯވާޑު ހެރީ ކޭން، ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ގޯލްކީޕަރާއި ސަލާމް ކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑު މިޑްފީލްޑަރު ޖޫދް ބެލިންހަމް، ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ގޯލްކީޕަރާއި ސަލާމް ކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑު ފޯވާޑު ހެރީ ކޭން އަދި އެޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖެކް ގްރިލިޝް އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން(ވ) ބޮލުން ބޯޅަ ޖެހުމާއެކު، އެ ޓީމުގެ ތޯމަސް ކްލައުސް ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޑިފެންޑަރު ލަޑީމީއާ ކޯފަލް، އިންގްލޭންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެކްލަން ރައިސް ބައްދާލަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އިންގްލޭންޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޕިކްފޯޑް ފައިން ބޯޅައިގައި ޖަހަނީ: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން، ވެމްބަލީ ސްޓޭޑިއަމް: ޖޫން 23، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގުރޫޕް ޑީގެ އިންގްލޭންޑް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އިންގްލޭންޑް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy