ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ފްރާންސް - ޕޯޗުގަލް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 ޖޫން 2021

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޯރިސް ޕޯޗުގަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާމް ކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ(ކ) ޕޯޗުގަލްގެ ގޯލްކީޕަރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އަތުން ބޯޅަ ހޯދުމަށް ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއަން ރާބިއޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ(ވ) ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެމްބާޕޭ އާއި އެ ޓީމުގެ ޕޯލް ޕޮގްބާ ވާހަކަ ދައްކަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒަމާ(ކ) ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ޑިއާގޯ ޖޯޓާ ޖެހި ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ޑެފެންޑަރު ޖޫލް ކޯންޑޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ހޯދުމަށް ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖިއޯ އޮލީވިއާ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒަމާ ޖެހި ބޯޅަ ހޯދުމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ މަސައްކަތްކުރަނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބުޑަޕެސްޓް: ޖޫން 24، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ގްރޫޕް އީގެ ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަޕޯޓްދެނީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗްގަލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy