ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ - އޮސްޓްރިއާ

ހަސަން އާމިރު

27 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ ވަނީ އޮސްޓްރިއާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދާފައި. ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި، ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ނުވަދެ ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވި އިޓަލީ އަށް، ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެ ޖާދޫއެއް އޮސްޓްރިއާގެ ކުރިމަތީގައި ނުދެއްކުނު. ކުއާޓާގައި އިޓަލީ ވާދަކުރާނީ، ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗްގަލް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް.

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން މޮޅުވުމުން އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއަނާޑޯ ބަނޫޗީ އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން މޮޅުވުމުން އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕެސިނާ އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން މޮޅުވުމުން އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން މޮޅުވުމުން އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އިޓަލީގެ ފޯވަޑް ބެލޮޓޯ (ވ) އާއި އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު މާޓިން ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ އަތުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިވީ 2-1 އިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އޮސްޓްރިއާ ކޮޅަށް އިޓަލީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޕެސީނާ (ކ) ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗަށް ފަހު އޮސްޓްރިއާ ކުޅުންތެރިން ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ އަތުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިވީ 2-1 އިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން މޮޅުވުމުން އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ބަނޫޗީ އާއި ކޯޗު މަންޗިނީ އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އޮސްޓްރިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ސަބިޒާ (މ) އިޓަލީގެ ގޯލަށް ޝޫޓް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އޮސްޓްރިއާގެ ގޯލަށް އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ފެޑެރިކޯ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ އަތުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިވީ 2-1 އިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ ބޯޅަ ހިފަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ އަތުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިވީ 2-1 އިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އިޓަލީގެ ފޯވާޑް ލޮރެންޒޯ (ވ) އާއި އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު އަލަބާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރެފްރީ މަސައްކަތް ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި އިޓަލީ އަތުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިވީ 2-1 އިން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 26، 2021: ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަންޓެ (ވ) އާއި އޮސްޓްރިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް އަލަބާ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy