ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ބެލްޖިއަމް - ޕޯޗުގަލް

ހަސަން އާމިރު

28 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020 ގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ބެލްޖިއަމް ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅެން ޖެހޭނީ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް. ރޭގެ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، މުބާރާތުން ކެޓުމާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފާލި ކެޕްޓަން އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔޫރޯގެ މުބާރާތަކުން ދެން ފެންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ.

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް އަދި ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ސަލާމް ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުމާ އެކު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރާ އިރު ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ ދެރަވެފައި: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ (7) ގޯލަށް ޝޫޓް ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް އަންދުރެ ސިލްވާ އަތުން ބޯޅަ އަތުލަން ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ އާއި ޕޯޗުގަލް ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ ސަލާމް ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ (9) ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ބޮލުން ގޯލަށް ޖަހަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ބޯޅަ ހިފައިގެން ދަނީ: މިއީ ރޮނާލްޑޯގެ އެންމެ ފަހު ޔޫރޯ އަށް ވުން އެކަށީގެންވޭ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ (9) ގޯލަށް ޝޫޓް ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް (ވ) ރެފްރީ ވާހަކަ ދައްކަނީ: އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ސަންޗޭޒް ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ މެދުތެރޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ބޮލުން ޖަހަނީ: ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 109 ލަނޑު ޖަހާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްއާ އެއްވަރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ތޯގަން ހެޒާޑް (ކ) ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އޭނާގެ ބޭބެ އެޑެން ހަޒާޑާ އެކު އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ (3): އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ތޯގަން ހެޒާޑް ޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަންނަނީ: ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބެލްޖިއަމް ވަނީ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސެވިއްޔާ - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޕޯޗުގަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ރޮނާލްޑޯ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ: ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 109 ލަނޑު ޖަހާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްއާ އެއްވަރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy