ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: ފްރާންސް - ސްވިޒަލެންޑް

ހަސަން އާމިރު

29 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސް އާއި ސްވިޒަލެންޑް ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗު ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ސްވިޒަލެންޑް. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ސްވިޒަލެންޑް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް.

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޕެނަލްޓީން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ފަހު: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޕެނަލްޓީން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ސްވިޒަލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަކާ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ޕެނަލްޓީ މަތަކުރުމަށް ފަހު ސްވިޒަލެންޑުގެ ކީޕަރު ސޮމާ އުފަލުން ދުވަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ސްވިޒަލެންޑުގެ ކީޕަރު ސޮމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ދެރަވެފައި: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑުގެ ކީޕަރު ސޮމާ ޕެނަލްޓީ މަތަކުރަން ޑައިވްކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސް އާއި ސްވިޒަލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ދަނޑަށް އެރި ސަޕޯޓަރަކު ސެކިއުރިޓީން ހިފަހައްޓަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 5-4 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ސްވިޒަލެންޑް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުން ފްރާންސް ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓުމުން ކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ހޫގޯ ލޯރިސް ދެރަވެފައި: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސް އާއި ސްވިޒަލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ދަނޑަށް އެރި ސަޕޯޓަރަކު ސެކިއުރިޓީން ހިފަހައްޓަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 5-4 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ސްވިޒަލެންޑް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ގޯލަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ސެފެރޮވިޗް ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ގޯލަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ޕަވާޑް (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޯވާޑް އެމްބޮލޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޯވާޑް ސެފެރޯވިޗް ބޮލުން ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބުކަރެސްޓް - ޖޫން 28، 2021: ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020 ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުގައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޮގްބާ ބޮލުން ބޯޅައިގައި ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ބަލިވެ ފްރާންސް ކެޓީ އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy