ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: އިންގްލެންޑް - ޖަރުމަން

ހަސަން އާމިރު

30 ޖޫން 2021

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި. އިންގްލެންޑަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ފޯވާޑް ރަހީމް ސްޓާލިން އާއި ހެރީ ކޭން. ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް.

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 2-0 އިން އިންގްލެންޑް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން (މ) ރަހީމް ސްޓާލިން އަދި މިޑްފީލްޑަރު ޖެކް ގްރިލީޝް އުފާފާޅު ކުރަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރަހީމް ސްޓާލިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ގޯލަށް ކުރި ޝޫޓެއް މިސްވި ވަގުތު: ޖަރުމަން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވުމަށް ފަހު ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ލަނޑު ޖަހަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމަށް ވަޑައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ލަނޑު ޖަހަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފޯވާޑް ރަހީމް ސްޓާލިން ލަނޑު ޖަހަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމަށް ވަޑައިގެން ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންޑަރު ރުޑިގާ ބޯޅަ ސާފުކޮށްލަނީ: ޖަރުމަނު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗު ބަލާލަން ސްޓޭޑިއަމް ދިޔަ އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ބެކަމް ސަޕޯޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކާލަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ހެރީ ކޭން ލަނޑު ޖަހަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމަށް ވަޑައިގެން ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖޫން 29، 2021: ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ ދެ ވަނަ ގޯލަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy