ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: އިންގްލެންޑް - ޔޫކްރޭން

ހަސަން އާމިރު

4 ޖުލައި 2021

ޔޫރޯ 2020 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޔޫކްރޭން އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑް ވަނީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި. ސެމީގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ ދެކޮޅަށް. މިއީ ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި 25 އަހަރު ތެރޭ އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުކްރޭންގެ ސަޕޯޓަރަކު: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުކްރޭންގެ ސަޕޯޓަރުން: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ޔޫކްރޭންގެ ފޯވާޑް ޔާމަލެންކޯ (ކ) ގެ ބޯޅައެއް އިންގްލެންޑުގެ ލޫކް ޝޯ ބްލޮކް ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ޔޫކްރޭން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖަހަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް ސްޓާލިން އާއި ޔޫކްރޭންގެ ޑިފެންޑަރު މިކޮލެންކޯ ބޯޅަ ހޯދަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ޔޫކްރޭންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރަހީމް ސްޓާލިން ކޯޗު ސައުތުގޭޓްއާ ސަލާމް ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ޔޫކްރޭން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޑަން ހެންޑަސަން (ކ-2) ޔޫކްރޭން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ޔޫކްރޭން ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބޮލުން ގޯލަށް ޖަހަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް - ޖުލައި 4، 2020: ޔޫރޯ ކުއާޓަ ފައިނަލްގައި ޔޫކްރޭން މޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ހެންޑަސަން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޑެންމާކްއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy