ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ - ސްޕޭން

ހަސަން އާމިރު

7 ޖުލައި 2021

ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ އާއި ސްޕޭން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. ފައިނަލުގައި އިޓަލީ އާއި ބައްދަލު ކުރާނީ އިންގްލެންޑާއި ޑެންމާކް މިރޭ ބައްދަލު ކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް.

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި ސްޕޭނުގެ ސަޕޯޓަރަކު: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރަކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ މޮޅުވި ޕެނަލްޓީ ޖޯޖީނިއޯ ކާމިޔާބު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ މޮޅުވި ޕެނަލްޓީ ޖޯޖީނިއޯ ކާމިޔާބު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ޕެނަލްޓީއެއް ސްޕޭނުގެ ކީޕަރު ސިމޮން މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ، އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ބަނޫޗީ އަދި ސްޕޭނުގެ ފޯވާޑް މޮރާޓާ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ބެރާޑީ (ލ) ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ފޯވާޑް ބެރާޑީ ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ލޮކަޓެލީގެ ޕެނަލްޓީ ސްޕޭނުގެ ކީޕަރު ސިމޮން މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި ސްޕޭނުގެ ކޯޗު އެންރީކޭ ބޯޅަ ހިފައިގެން: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުން ލަނޑު ޖަހަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ސްޕޭނުގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ މަތަކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 6، 2021: ޔޫރޯ 2020 ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުން އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގައި 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީން 4-2 އިން ކުރި ހޯދާ އިޓަލީ ވަނީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy