ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020: އިންގްލެންޑް - ޑެންމާކް

ހަސަން އާމިރު

8 ޖުލައި 2021

ޔޫރޯ 2020 ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑް ވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައި. ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް އެންމެ ފަހުން ދަތުރުކުރީ މީގެ 55 އަހަރު ކުރިން. އެ ފަހަރު، އަމިއްލަ ގައުމުގައި 1966 ގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންގްލެންޑް ވަނީ ހޯދާފައި. މިއީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ކުޅޭ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އިޓަލީ.

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް ސްޓާލިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ކ) އުފާފާޅު ކުރަނީ: ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އާއި ޕްރިންސް ވިލިއަމް ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު އަތުން 2-1 އިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވެ ފައިނަލަށް ދިއުމުން އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު އަތުން 2-1 އިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވެ ފައިނަލަށް ދިއުމުން އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން އުފާ ފާޅުކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު އަތުން މޮޅުވުމުން އިންގްލެންޑުގެ ކީޕަރު ޕިކްފޯޑް އުފާފާޅު ކުރަނީ: ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމުން އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް އުފާފާޅު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކު ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ކ) އުފާފާޅު ކުރަނީ: ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ޑެންމާކުގެ ޑިފެންޑަރު ސިމޮން ކެއާ: ޑެންމާކު އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ކ) އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ޝޫޓެއް ކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލް ދިފާއު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (ކ) އާއި ފިލް ފޯޑެން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޑެންމާކު ކޮޅަށް ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކުން އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން (މ) އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާއި އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޯޅަ ހޯދަން ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު މެގުއާ ބޮލުން ބޯޅައިގައި ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ޝޫޓެއް ކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލް ދިފާއު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުއެފާގެ ރައީސް ކެފެރިން (ވ) ޕްރިންސް ވިލިއަމް (ކ) އަދި ޑޭވިޑް ބެކަމް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ޑޭވިޑް ބެކަމް އަދި ޕްރިންސް ވިލިއަމް ޓީމަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް ޑެންމާކުން ލަނޑު ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ލަނޑު ޖަހަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޑެންމާކް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ: ޑެންމާކް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވި އިންގްލެންޑް ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިޓަލީއާ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy