ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2020ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ ހޯދުން

ހަސަން އާމިރު

12 ޖުލައި 2021

ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ އިޓަލީ ވަނީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ އިޓަލީ ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިން. މިއީ އިޓަލީން ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދެ ވަނަ ފަހަރު. ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ތަށި އިޓަލީ އެންމެ ފަހުން އުފުލާލީ 1968 ވަނަ އަހަރު. މިއީ ޔޫރޯ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު.

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާ އަރުވަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ފްރާންސިސްކޯ ތަށީގައި ބޮސް ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ވެއްޓިފައި: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕެސީނާ ތަށި އުފުލާލަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯމް- ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މަންޗިނީ އާއި ޑިފެންޑަރު ކިއެލިނީ ތައްޓާ އެކު ރޯމް އެއާޕޯޓުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިޓަލީން ޖެހި ޕެނަލްޓީއެއް އިންގްލެންޑުގެ ކީޕަރު ޕިކްފޯޑް ދިފާއު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ޓީމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ތަރުހީބު ދެއްވަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ އަތުން ބަލިވި އިންގްލެންޑުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދަނޑުމަތީގައި: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރަކު ތަރުހީބު ދެނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން ކިއެލީނީ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޑޮނަރުއްމާ ބޯޅަ ހިފަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ އިންގްލެންޑުގެ ރަޝްފޯޑް ޖެހުމުން ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުންނަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިޓަލީން ޖެހި ޕެނަލްޓީއެއް އިންގްލެންޑުގެ ކީޕަރު ޕިކްފޯޑް ދިފާއު ކުރަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ 2020ގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ: މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީ 3-2 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy