ފޮޓޯގެލަރީ / މިނިވަން ދުވަސް

މިނިވަންކަމަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު އާޓިސްޓުންގެ ފިހިން

ނިޝާން އަލީ

27 ޖުލައި 2021

ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިން މިނިވަން ކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ، ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތައް ވަނީ ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާވީ ފަޅީގެ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. ދިވެހި އާޓިސްޓުންނަށް މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި ވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން.

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- ޖުލައި 27، 2021: ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ދިވެހިން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް ސްޓެލްކޯ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy