ފޮޓޯގެލަރީ / ނޮވެމްބަރު 3

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

2 ނޮވެމްބަރ 2016

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ދިވެހިންގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލަން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ހަނދާން އާކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ. ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ އަށް މީހަކާއި އާންމުންގެ 11 މީހަކު ޝަހީދުވި. ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި 75 މީހަކަށް ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތް ހިންގި..---ފޮޓޯތައް: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގައުމީ ލަވައެއް ކިޔަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2016: ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިފައިން ދުއާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސިފައިން ދުއާ އަށް އަތް ނަގައިގެން. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިން. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނަރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމް (ކ) އާއި ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ (މ) އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސިފައިންނާއި މެހެމާނުން. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

މާލެ، ނޮވެމްބަރު 2، 2016 - ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނަރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy