ފޮޓޯގެލަރީ / އެޕަލް

އައިފޯން 13 އާ އެކު އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

އެޕަލް އިން ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓްގައި އައިފޯން 13، 13 މިނީ، 13 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ދައްކާލި. މީގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 އާއި އައިޕެޑްގެ ދެ މޮޑެލްއެއް ވެސް ތައާރަފްކުރި

އައިފޯން 13 އަށް ޑިޒައިންގެ ބަދަލެއް ފާހަގަވާ ވަރެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ޕްރޯގައި މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކެއް ހިމެނޭ އަދި މީގައި ވަނީ ކެމެރާތައް ބަދަލުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި

އައިފޯން 13 އަށް ޑިޒައިންގެ ބަދަލެއް ފާހަގަވާ ވަރެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ޕްރޯގައި މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކެއް ހިމެނޭ އަދި މީގައި ވަނީ ކެމެރާތައް ބަދަލުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި

އައިފޯން 13 އަށް ޑިޒައިންގެ ބަދަލެއް ފާހަގަވާ ވަރެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ޕްރޯގައި މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކެއް ހިމެނޭ އަދި މީގައި ވަނީ ކެމެރާތައް ބަދަލުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި

އައިފޯން 13 އަށް ޑިޒައިންގެ ބަދަލެއް ފާހަގަވާ ވަރެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ޕްރޯގައި މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކެއް ހިމެނޭ އަދި މީގައި ވަނީ ކެމެރާތައް ބަދަލުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި

އައިފޯން 13 ޕްރޯގައި މުޅިން ތަފާތު ކުލަތަކެއް ހިމެނޭ އަދި މީގައި ވަނީ ކެމެރާތައް ބަދަލުކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައި

އައިފޯން 13 އާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެތައް އެކްސަސަރީއެއް ވެސް ހުންނާނެ

އައިފޯން 13 ތައާރަފްކުރީ ޑިޒައިނަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެހެން ފީޗާތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައި

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 ގެ އާ ކުލަތަކާ އެކު ފިޓްނަސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރު ފީޗާތައް ދީފައިވޭ. އަދި ގަޑި ތުނިކޮށް ސްކްރީން އޭރިއާ ބޮޑުކުރުމާ އެކު ޗާޖުވުން ވެސް ވަނީ އަވަސްކޮށްފައި

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 ގެ އާ ކުލަތަކާ އެކު ފިޓްނަސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރު ފީޗާތައް ދީފައިވޭ. އަދި ގަޑި ތުނިކޮށް ސްކްރީން އޭރިއާ ބޮޑުކުރުމާ އެކު ޗާޖުވުން ވެސް ވަނީ އަވަސްކޮށްފައި

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 ގެ އާ ކުލަތަކާ އެކު ފިޓްނަސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރު ފީޗާތައް ދީފައިވޭ. އަދި ގަޑި ތުނިކޮށް ސްކްރީން އޭރިއާ ބޮޑުކުރުމާ އެކު ޗާޖުވުން ވެސް ވަނީ އަވަސްކޮށްފައި

އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 7 ގެ އާ ކުލަތަކާ އެކު ފިޓްނަސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރު ފީޗާތައް ދީފައިވޭ. އަދި ގަޑި ތުނިކޮށް ސްކްރީން އޭރިއާ ބޮޑުކުރުމާ އެކު ޗާޖުވުން ވެސް ވަނީ އަވަސްކޮށްފައި

އައިޕެޑް މިނީއަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުން އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

އައިޕެޑްގެ އެންޓްރީ ލެވަލް ޕްރޮޑަކްޓަށް އިތުރު އަޕްގްރޭޑް ދީފައި ވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ފެނުނީ އައިޕެޑް މިނީ އިން

އައިޕެޑް މިނީ ތައާރަފްކުރީ ޑިޒައިނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް އަދި ކެމެރާ އާއި ޕްރޮސެސާ ވެސް ވަރުގަކޮށްފައި

އެޕަލް އިން އައިޕެޑް މިނީއަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ޔޫއެސްބީ ސީ ޕޯޓް ހިމަނައި އެއިން ކުރެވޭ ބޭނުންތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށްދީފައި.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy