ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ރައީސް، އދ. ގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: މި ފަހަރުގެ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލަހައްޓަވާތީ ރާއްޖެ އަށް މިއީ ތާރީހީ އަދި ބޮޑު ޝަރަފެއް ލިބޭ ކަމެއް. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ ޕޯޑިއަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު އދ. ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު އިންނެވުމަކީ ތާރީހުގައި ލިޔެވޭނެ ކަމެއް. އަދި ރައީސް ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ދިވެހި ބަހުން ކަމަށް ވާއިރު، އެ މަނިކުފާނު އދ. ގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ޝާހިދު ދިވެހި ބަހުން އެދިވަޑައިގަތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް/އޭއެފްޕީ

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި އދ. ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021- އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި އދ. ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ވަފުދާއެކު: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާއިރު ދިވެހި ވަފުދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އިށީނދެގެން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ޕޯޑިއަމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި އދ. ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ވ) ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާއިރު އެ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާއިރު އެ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާއިރު އެ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި އދ. ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ވަފުދާއެކު: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނިއު ޔޯކް: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2021: ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުން: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ފަލަސްތީނާއި އަފްޣާނިސްތާނު އަދި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ދުނިޔެ އަށް ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެއް ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy