ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 އޮކްޓޯބަރ 2021

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖެ އިންޑިއާ ކުޅޭ މެޗުގައި ރާއްޖެ ޓީމަށް ސަޕޯޓު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މިނިސްޓްރީ ތަކުން އޮފީހަށް ގޮސްްފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުމުގައި. އަދި ގިނަ މީހުން ލައިގެން ތިބީ ގައުމީ ޖޯޒީ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ / ފަޔާޒް މޫސާ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްއީއޯސީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގައުމީ ރޫހުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުމެ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންތަކު ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މީހަކު ގައުމީ ޖޯޒީގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއާޕޯޓު މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރަތް ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ގައުމީ ރޫހުގައި ރަތުގެ ދުވަހެއް: ގައުމީ ޖޯޒީގައި މީހަކު ސައިކަލުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 13، 2021- ދިވެހި އެފްއެމްގެ ޓީމު ދިވެހި ގައުމީ ޓީމާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދޭ ޖާޒީއާއެކު.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy