ފޮޓޯގެލަރީ / ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުން

ހަސަން އާމިރު

15 އޮކްޓޯބަރ 2021

މަސްޖިދު މުހައްމަދުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު. މިއީ ދެ ފްލޯއަށް ހަދާފައިވާ 760 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް. މިސްކިތުގެ މަތީ ފްލޯގައި އަންހެނުނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ. މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ޖުލައި 18، 2019 ގައި.

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް، މަސްޖިދު މުހައްމަދު. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރު ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އާއި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހޭލް އަހުމަދު. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެން އެލިއާގެ އިސްވެރިއަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ - އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ހުޅުމާލޭގައި އެލިއާ އިން އިމާރާތް ކުރި މަސްޖިދު މުހައްމަދު ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy