ފޮޓޯގެލަރީ / ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލުން

މަހުމޫދުބެގެ ޖަނާޒާ

ނިޝާން އަލީ

15 އޮކްޓޯބަރ 2021

އދ. ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި ވަރަށް އިހާނަތިކޮށް މަރާލައި ގޯންޏަކަށް ލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު (މަހުމޫދުބެ) ގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން: ދަނގެތީގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މޫނު ބެލުމަށް ފަހު، އޭނާގެ މަންމަ ރޯން ފެށުމުން އާއިލާގެ އެހެން ބަޔަކު ހިތްވަރު ދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާ ނިމުމުން އޭނާގެ ކުއްޖަކު ރޯއިރު، އޭނާ އަށް އާއިލާ އާއި ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ހިތްވަރު ދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަހާނަ: އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އިއްޔެގެ މެންދުރު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މޫނު ބެލުމަށް ދަނގެތި ހިނަވާގެ ކައިރީގައި ދިގު ކިއޫއެއް ހަދާފައި: އޭނާ މަރައިލީ ބޮލަށާއި ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލަދީގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު ކޯސްޓްގާޑްގައި މިއަދު އަބުރާ ދަނގެއްޗަށް ގެންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު ކޯސްޓްގާޑްގައި މިއަދު އަބުރާ ދަނގެއްޗަށް ގެންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު ކޯސްޓްގާޑްގައި މިއަދު އަބުރާ ދަނގެއްޗަށް ގެންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އާއިލާގެ ބަޔަކު ރޮނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު ފަސްދާނުލުމަށްޓަކައި ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި: އޮކްޓޯބަރު 15، 2021- މި ރަށުގައި އިހާނެތިކޮށް މަރާލައި އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy