ފޮޓޯގެލަރީ / ދަނގެތީގައި މީހަކު މަރާލުން

މަހުމޫދު މަރާލި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

16 އޮކްޓޯބަރ 2021

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކުރުން، މަހުމޫދު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެންމީހާ އަކީ ފުލުހުން މިއަދު ބަލައި ފާސްކުރި ނެދުންގޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ބަލަން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ މީހެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަހުމޫދު މަރައިލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ދަނގެތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ޓީމުން އެ ރަށު ނެދުންގެ އަށް މިއަދު ވަންނަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތީގެ ނެދުންގެ ފުލުހުން ފާސްކުރާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތީގެ ނެދުންގެ ފުލުހުން ފާސްކުރާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތީގެ ނެދުންގެ ފުލުހުން ފާސްކުރާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތީގެ ނެދުންގެ ފުލުހުން ފާސްކުރާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ދަނގެތި ނެދުންގެ ބަލައި ފާސްކުރި ވަގުތު އެސަރަހައްދަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ދަނގެތި ނެދުންގެ ބަލައި ފާސްކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ދަނގެތި ނެދުންގެ ބަލައި ފާސްކުރި ވަގުތު އެސަރަހައްދަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ބަލައި ފަާސްކުރި ސާލިމް ދިރިއުޅޭ ގެ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ދަނގެތި ނެދުންގެ ބަލައި ފާސްކުރި ވަގުތު އެސަރަހައްދަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީމީހާ ބިޑި އަޅުވައިގެން ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިއަދު ވައްދަނީ ، މަހުމޫދު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެންމީހާ އަކީ ފުލުހުން މިއަދު ބަލައި ފާސްކުރި ނެދުންގޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ބަލަން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ މީހެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދަނގެތި- އޮކްޓޯބަރު 16، 2021: އދ. ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީމީހާ ބިޑި އަޅުވައިގެން ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިއަދު ވައްދަނީ ، މަހުމޫދު މަރައިލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެންމީހާ އަކީ ފުލުހުން މިއަދު ބަލައި ފާސްކުރި ނެދުންގޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ބަލަން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ މީހެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy