ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

11 ނޮވެމްބަރ 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 22 ބޭފުޅަކަށް އަދި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ދީފައި. އަދި ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯއްދަވައި ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށާއި އެކިއެކި ކޯސްތަކުން ރަންވަނަތައް ހާސިލްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަން ވަޒަންކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުން އިނާމު ދިން. އެވޯޑާއި އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އަދި އެހެނިހެން އިނާމުތައް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން އާމިރު އިއުލާން ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭންޑްގެ މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ޅ. ނައިފަރު، މަދުގަސްދޮށުގޭ މުހައްމަދު ނިޒާރަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ޕާފޯމިން އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ފްލޫ އަހުމަދު ނާޝިދުގެ ހަނދާނަށް ސަރުކާރުން ދިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާ އޭނާގެ ދަރިކަނބަލަކު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ހއ. އުތީމު، އަލިމަސްގޭ އާދަމް އަބްދުއްރަހުމާނަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ވާހަކަފުޅު ދައްކާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ފ. ނިލަންދޫ ބިތްދޮށުގޭ، އިބްރާހިމް އަހްމަދަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އަހްމަދު އާތިފަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ރައީސް ޔާމީން ބޭފުޅަކަށް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ހދ. ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މ. ނީލޯފަރުމާގެ، ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ރައީސް ޔާމީން ބޭފުޅަކަށް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، އާއްމު ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޑރ. އަލީ ޝާހިދު އަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ސަން އޮންލައިންގެ އެޑިޓަ އިން ޗީފް އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) އަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ: ހިރިގާ ޒާހިރު ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި 28 އަހަރު ހޭދަކުރަވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ޕާފޯމިން އާޓްސްގެ ދާއިރާ/ ލަވަ ކިޔުމާއި މީހުން ތަމްރީންކުރުމުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާއަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ/ ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ހަފްސީ އަބްދުﷲ އަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ގދ. ގައްދޫ، ފާއިޒާއަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016- ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ/ މީހުން ތަމްރީން ކުރުންމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު މުއީނާ މުހައްމަދަށް، ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު އަދި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވަޑައިގަތުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު އަދި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މުހައްމަދު ޒާހިރާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އާދަމް ޒާހިރު އަދި ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު އަދި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 10، 2016: މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy