ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނަގަން އަނެއްކާވެސް ދިގު ކިއޫތަކެއް

ފަޔާޒް މޫސާ

10 ޖެނުއަރީ 2022

މާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2022 - ސްކޫލްތަކުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަށް ވުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މި ވަގުތު ތިބީ ރަށްރަށުން އައިސް މާލޭގައި. ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ކޮވިޑް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ ރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް އިއުލާންކުރުމާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ބޭރުގައި ތުއްތު ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ އެތައް ބަޔަކު ކިއޫ ހެދި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ޓެސްޓުކުރަން މީހުން ކިއޫގައި ޖެހި މީހުން ގިނަވުމުން އެތައް ގަޑިއިރަކު ކިއޫގައި ތިބެންޖެހުނު. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކިއޫގައި ތިބި އިރު ބަލި މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަ ކުދިން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ޓެސްޓުކުރަން މީހުން ކިއޫ ހަދާފައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމުމުން އެކި އުމުރުފުރައިގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޓެސްޓްކުރަން ގޮސް ކިއޫގައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ޓެސްޓުކުރަން މީހުން ކިއޫ ހަދާފައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކައިރީގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޓެސްޓްކުރަން ކިއޫ ހަދައިގެން. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި މީހަކު ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ޓެސްޓްކުރަން ގޮސް ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ހުރި މީހަކު ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ޓެސްޓުކުރަން ގޮސް ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކައިރީ ކިއޫގައި ހުރި މީހަކު ކުޑަ ނަގައިގެން. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަން ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި މީހުން ކިއޫ ހަދާފައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ޓެސްޓުކުރަން މީހުން ކިއޫ ހަދާފައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްގެން ނޫނީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުއްލިއަކަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރުގައި ޓެސްޓުކުރަން މީހުން ކިއޫ ހަދާފައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy