ފޮޓޯގެލަރީ /

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ނިންމައި އެންމެން ރަށަށް

ނިޝާން އަލީ

15 ޖެނުއަރީ 2022

މާލެ- ޖެނުއަރީ 15، 2022: ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ސްކޫލު ޗުއްޓީ ރަށުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރަމަށްފަހު އެންމެން ރަށަށް، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ލިބޭ ސްކޫލު ބަންދުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށާއި ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެ އާދެއެވެ، އެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލެ އައިސް ކްލިނިކް ތަކާއި ފިހާރަ، ރެސްޓޯރަންޓުތައް ފުރާލިތަން ފެނުނެވެ، ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޗުއްޓީއަށް ފަހު ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު ލޯންޗަކަށް އަރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފުރަން ގޮސްތިބި ބަޔަކު އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުން ހިނގާފައި ދަނީ --ފޮޓ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރަށަކަށް ދިއުމަށް ލޯންޗުގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: --. ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

ފުރަން ގޮސްތިބި ބަޔަކު އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުން ހިނގާފައި ދަނީ --ފޮޓ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް ފުރަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޗުއްޓީއަށް ފަހު ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު ލޯންޗަކަށް އަރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ލޯންޗު ފުރާ ވަގުތުގެ އިންތިޒާރުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

ރަށަކަށް ދިއުމަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ލޯންޗުގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި އާއިލާއެއް ޕިކަޕުގައި އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް ދަނީ، ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރާ ގިނަ ލޯންޗުތައް ކައިރިކުރަނީ އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދު ލޯންޗްތަކުން ފުރާލާފައި--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް ދާބަޔަކު ގޮވައިގެން ލޯންޗެއް ނައްޓާލަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޗުުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަު އެނބުރި ރަށަށް ދިއުމަށް އާއިލާއެއް ލޯންޗުގައި --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއެއް ލޯންޗައް އަރަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރަށަށް އެނބުރި ދިއުމަށްޓަކައި އާއިލާއެއް ޕިކަޕުގައި އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް ދަނީ، ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރުކުރާ ގިނަ ލޯންޗުތައް ކައިރިކުރަނީ އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދަށް --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު ރަށަށް ދިއުމަށް އާއިލާއެއް ލޯންޗައް އަރަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރަށަކަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ލޯންޗެއް ނައްޓާލަނީ، ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރަށަށް ދިއުމަށް އާއިލާއެއް ލޯންޗައް އަރަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ރަށަކަށް ފުރަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ލޯންޗު ފުރާ ވަގުތުގެ އިންތިޒާރުގައި ޒުވާނުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރަށަކަށް ފުރަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރަށަކަށް ފުރަން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy