ފޮޓޯގެލަރީ / ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރުން

ޑްރަގް ޓްރެފިކިން ފުޅާވެފައި އޮތްވަރު

ނިޝާން އަލީ

22 ފެބުރުއަރީ 2022

މާލެ- ފެބުރުޢަރީ 21، 2022: ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކިޔައިދޭން އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި މީޑިއާ އިވެންޓް. ރާއްޖޭގައި ވަކި ހިއްޕާލި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު މީގެ ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ބޭއްވި އިވެންޓުގައި އެކި މީޑިއާތަކުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ރިޔާޒްގެ އިތުރުން ޝާކިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މީހަކު އޭނާގެ އެ ވަބާގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނު ގޮތް ކިޔައިދެނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރި އަރުޝަދުގެ ޙާލިދު ތަހުގީގު ދިޔަގޮތް ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހަކު ކިޔައިދެނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހަކު ކިޔައިދެނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހަކު ކިޔައިދެނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި

ފޮށިގަނޑުގައި ޕިލްސް އެތެރެކޮށްފައި: މި ދޮރު ބަންދުކުރަން ފުލުހުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ޕާޓީ ޑްރަގްސް، މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ސިފަކޮށްދޭން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުން ފެންނަން އޮތް މަންޒަރަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޓްރެންޑްވެފައިވާ ޕާޓީ ޑްރަގުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް.

ތަރުކާރިގައި ބަންދުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި، މިއީ ރާއްޖޭގައި ތަރުކާރީ ވިޔަފާރިކުރާ ބިދޭސީއަކު ހިންގާ ޑްރަގު ނެޓުވޯކެއް

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވަތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ ދެ އަންހެނުން.

ބިނދޭސީން ރާއްޖެެއަށް މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ގޮތް ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ

ޕާޓީ ޑްރަގްސް އެތެރެކުރާ ގޮތާއި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ: މި ވަބާގައި ނުޖެހޭ ރަށެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އޮތް މިންވަރު ކިޔައިދޭން ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މާލޭ ތެރޭގައި އައްޑާތައް ހުންނަ ގޮތުގެ ސްޓޯލްއެއް ފުލުހުން ހަދާފައި

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހަކު ކިޔައިދެނީ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ކުރިން ތަފްސީލްކޮށް ނުދޭ ވަރަށް ފުލުހުން ވަނީ މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހުން މީޑީއާއާ ހިއްސާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީ ހާލަތު އޮތް މިންވަރު ފުލުހުން ކިޔައިދެނީ: މި ވަބާގައި ނުޖެހޭ ރަށެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް

އަރުޝަދު ހާލިދުއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތު: ނުވަ ކިލޯ އެތެރެކުރުމަށް ފަހު ސަލާމަތްވި އަރުޝަދު މި ފަހުން 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނިކޮށް، ދޫވެފައި ހުރި ޖުނައިދު: މަސްތުވާތަކެތި ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައި އޮޅުވާލުމަށް ފަހު ޖުނެއިދު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ފުރާފައި.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy