ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ބައްސާމް ކާމިޔާބުކުރެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

20 ނޮވެމްބަރ 2016

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާ ވާދަކޮށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމު، އެތަނުގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކާމިޔާބުކުރެއްވުން: ސްޓެލްކޯގެ ސެމިނާ ރޫމްގައި ބޭއްވި އިންތިހާބު ބައްސާމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 14 ވޯޓުން. ތޯރިގަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 11 ވޯޓު.

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި މާޒިޔާގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވަނީ: މި އިންތިހާބުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި ބައްސާމަށް ގިނަ ކްލަބުތަކުގެ ތާއީދު ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އާ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި ބައްސާމް، އެތަނުގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޓޮމް ވަނީ މި އިންތިހާބުން ބަލިވެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު ނަޝީދު(ކ)، އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ޝަވީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ވޯޓު ލައްވަނީ: މި އިންތިހާބުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް ވިދާޅުވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި، އެތަނުގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި ބައްސާމްގެ ބައްޕަ އަދީލް ވޯޓު ލައްވަނީ: ބައްސާމް ވިދާޅުވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓު ލަނީ: މި އިންތިހާބުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް ވިދާޅުވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓު ލަނީ: މި އިންތިހާބުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމް ވިދާޅުވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް އަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓު ގުނަނީ: ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ މި އިންތިހާބުގައި އެތަނުގެ ރައީސަކަށް 14 ވޯޓުން ހޮވީ ބައްސާމް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ތޯރިގް(ކ) އަދި އެ މަގާމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ބައްސާމް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ތޯރިގް(ކ) އާއި އަލަށް އިންތިހާބުވި ރައީސް ބައްސާމް(ވ): ބައްސާމް ވަނީ ތޯރިގްގެ މައްޗަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި ބައްސާމް(މ) އޭނާގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރުންނާއެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ: ބައްސާމްގެ އެކްސްކޯގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތިއްބެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އާ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި ބައްސާމް(ކ)، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ޝާވީދާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން: އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި، އެތަނުގެ ރައީސްކަން ބައްސާމަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި ޝަވީދު އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި ބައްސާމް، އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި، ބައްސާމް(ވ)، އޭއެފްސީގެ އޮފިޝަލަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި، ބައްސާމަށް، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް ޝަވީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ: ބައްސާމަށް މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެންމެ މުހިންމު އެއް މޭސްތިރިއަކީ ޝަވީދު.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުކުރި އަދީލް ޖަލީލް، އޭނާގެ ބައްޕަ އަދީލްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސް ކަމަށް ބައްސާމް އިންތިހާބުކުރީ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބުވި ބައްސާމް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)ގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި އެތަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހަމަޖެއްސި ހުސެއިން ޖަވާޒް (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އެންމެ ފަހުން ވެސް އެ މަގާމު ފުރުއްވީ ޖަވާޒް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 20، 2016- އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސްގައި، އެތަނުގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ނާޒިމާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy