ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 މެއި 2022

މާލެ: މޭ 14، 2022: އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު: މިއީ ފާއިތުވި 17 އަހަރު ތެރޭގައި އެ ޕާޓީ އިން އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ކެމްޕޭނެއް ކުރި އިންތިހާބު. މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ދިނީ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ހަމައަށް ޕާޓީގައި ތިބި މެމްބަރުންނަށް. ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 94،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި، ވޯޓު ދިންކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ކިއޫގައި. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ރެޑީ ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ދެއްވުމަށް އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަން އަންގާ ނިޝާން ޖައްސަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލެއްވުމަށް ވަޑައިގެން، ވޯޓު މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު އިނގިލީގައި ވޯޓު ލީކަން އަންގަން ޖަހާފައި އިން ނިޝާން ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވޯޓު މަރުކަޒެއްގައި ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓު މަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށި، މީހަކު ވޯޓު ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވޯޓު ދެއްވުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ނިޝާން ދައްކާލަނީ.. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވޯޓު ދެއްވުމަށް ކިޔޫގައި.. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވޯޓު ދެއްވަނީ.. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ފައްޔާޒު އިސްމައިލް ވޯޓު ދެއްވަނީ.. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy