ފޮޓޯގެލަރީ / އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް

އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް

ނިޝާން އަލީ

6 ޖޫން 2022

މާލެ- ޖޫން 6، 2022: އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސް: އެ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފުތާގައި މާލީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ތަނަކަށް އެފްއޭއެމް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރި ބައެއް ކްލްބްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ހަރަދު ކުޑަ ނުކުރެވުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދަތި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ކަމަށް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން ވޯޓު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން ވޯޓު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައެއް އެކްސްކޯ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން ވޯޓު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެކްސްކޯގެ މެމްބަރުންނާއެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެކްސްކޯގެ މެމްބަރުންނާއެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން ވޯޓު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މެމްބަރު ކްލަބްތަކުން ވޯޓު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް (ކ) އާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް (ކ) އާއި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެފްއޭއެމްގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ އޮފިޝަލުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy