ފޮޓޯގެލަރީ / ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯއަށް 25 އަހަރު

ނިޝާން އަލީ

20 ޖޫން 2022

މާލެ- ޖޫން 19، 2022: ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭނެ ކަމަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭނެ ކަމަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ޝަރީފް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ --. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯ އަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްކުރި މުވަޒަފަކަށް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހަދާނީ ފިލާ އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯ އަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްކުރި އަދި ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުލް ޝުކޫރުއަށް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހަދާނީ ފިލާ އަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯ އަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ރޭ އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯ އަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ރޭ އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯ އަށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަރީފް ރޭ އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް "އަވިކަތަ" ސްކީމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުލް ޝުކޫރު، މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދާނީ ފިލާ ދެނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ޝަރީފާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy