ފޮޓޯގެލަރީ / ވޯލްޑް ކަޕް 2022

އާޖެންޓީނާ-ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ: ސަޕޯޓަރުންގެ އިހުސާސްތައް

މުހައްމަދު ހަމްދޫން

23 ނޮވެމްބަރ 2022

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމަކީ ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު ހައިރާން ކަމެއް. މި މެޗުން މޮޅުވުމުން ސައޫދީ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރަމުން. އެކަމުގެ އުފަލުގައި މިއަދަކީ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް.

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ސްޓޭޑިއަމުގައި ތިބި ސައޫދީ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސައޫދީ މޮޅުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު ޝޮކެއް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރަކު މާޔޫސްވެފައި: މި މުބާރާތާ އާޖެންޓީނާ ކުރިމަތިލީ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ސްޓޭޑިއަމުގައި ތިބި ސައޫދީ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސައޫދީ މޮޅުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު ޝޮކެއް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ސްޓޭޑިއަމުގައި ތިބި ސައޫދީ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: ސައޫދީ މޮޅުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު ޝޮކެއް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރަކު މާޔޫސްވެފައި: މި މުބާރާތާ އާޖެންޓީނާ ކުރިމަތިލީ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރަކު މާޔޫސްވެފައި: މި މުބާރާތާ އާޖެންޓީނާ ކުރިމަތިލީ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ލަނޑު ޖެހުމުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި، އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަކީ އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އެއް ޓީމު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލަނީ: މި މެޗުން ސައޫދީ ވަނީ 2-1 އިން މޮޅުވެ މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލާފައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން ބަންގްލަދޭޝްގެ އާޖެންޓީނާ ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވެފައި: އާޖެންޓީނާ މި މެޗުން ބަލިވުމަކީ ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު ޝޮކެއް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލަނީ: މި މެޗުން ސައޫދީ ވަނީ 2-1 އިން މޮޅުވެ މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލާފައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިވުމުން އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވެފައި: އާޖެންޓީނާ މުބާރާތާ ކުރިމަތިލީ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވި މެޗު އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ބޮޑު ސްކްރީނުގައި ބަލަނީ: މިއީ ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ވެރިރަށް ރިޔާދުގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މިއީ ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ވެރިރަށް ރިޔާދުގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މިއީ ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ވެރިރަށް ރިޔާދުގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މިއީ ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕުގައި އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން ވެރިރަށް ރިޔާދުގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅުކުރަނީ: މިއީ ސައޫދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބު. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy