ފޮޓޯގެލަރީ / ދަތުރުފަތުރު

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

8 ޑިސެމްބަރ 2016

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އިތުރުން، ވައިގެ ދަތުުރުފަތުރާ ގުޅޭ ތަފާތު އެހެން ވައްތަރުގެ ހިދުމަތްތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މި ހަފުލާގައި ވިދާޅުވި. ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭގެ ގަވައިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016: ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ދުވަހާ ގުޅޭ ކޭކެއް ފަޅުއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރު..--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރު (ވ)..--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016: ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016- ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016: ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތައް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 7، 2016: ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy