ފޮޓޯގެލަރީ / ތުރުކީ ބިންހެލުން

ތުރުކީ އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

7 ފެބުރުއަރީ 2023

ތުރުކީ: ފެބްރުއަރީ 7، 2023: ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް: މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 5000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނޭ. އަދި ތުރުކީ ވިލާތުން ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 15،300 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައި. އަދި ސީރީއާ އިން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 3،400 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފައި.-- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު ފިނިބޮޑުވުުގެ ސަބަބުން އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކޮށް ހޫނުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު ފިނިބޮޑުވުުގެ ސަބަބުން އަލިފާންގަނޑެއް ރޯކޮށް ހޫނުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިރުމަތީގައި، ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ގާޒީއަންތާބް އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުތި ގެއްލުންވެ، އެ ސަރަހައްދުން ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy