ފޮޓޯގެލަރީ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުން

ނިޝާން އަލީ

16 މާޗް 2023

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ- މާޗް 16، 2023: ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތު:މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މިނިސްޓަރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވިވެވަޑައިގެންނެވި. ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހެދި އެ އެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން، ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިތުރުން ވާދޫ އާއި ފިޔޯރި އާއި ރަތަފަންދޫގެ މީހުންނަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި އެއާޕޯޓަށް ދެވޭނެ. އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށްފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ހަވާ އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުމަށްފަހު ހަވާ އަރުވަނީ. އެ އެއާޕޯޓަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު. އެއާޕޯޓުން މިއަދުން ފެށިގެން ކޮމާޝަލް ދަތުރުތައް ވަނީ ފަށާފައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުމަށްފަހު ހަވާ އަރުވަނީ. އެ އެއާޕޯޓަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގއ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ އެތެރެ. އެ އިމާރާތުގެ 40 ޕަސެންޓު ސްޓްރަކްޗަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ބިއްލޫރި- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގއ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް. އެ އިމާރާތުގެ 40 ޕަސެންޓު ސްޓްރަކްޗަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ބިއްލޫރި- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ. އިތުރަށް ފަށަން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ އެކު އިތުރަށް އެއާޕޯޓު އަޅަން ރާއްޖޭގައި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތް ނަހުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތް ނަހުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވިވެވަޑައިގެންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެރަށު އަންހެންވެރިން އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އެއާޕޯޓުގެ ސްކޭން މެޝިން: އެއާޕޯޓު ހަދާފައިވަނީ އޮޕަރޭޝަނަލް ހަރަދުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެތެރޭގައި ގަސް ހައްދަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ބައެއް ގަސް އިންދާފައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އެއާޕޯޓުގައި ފަސިންޖަރުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭ ސަރަހައްދު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގައި ހަދާފައިވާ ވެއިޓިން އޭރިއާ. އެތަނުގައި ތިބޭ އިރު ބޯޓުން ފުރާ މީހުން އަދި ފައިބާ މީހުން ފެންނާނެ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ އޭޕްރަން ސަރަހައްދު، ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާ އެކު ހެދި މި އެއާޕޯޓަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ އޭޓީސީ ޓަވަރު، ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާ އެކު ހެދި މި އެއާޕޯޓަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓުން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy