ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ދޫނިތަކާ އެކު ރޯދަ ކުރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

28 މާޗް 2023

މާލެ- މާޗް 28، 2023: ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުން ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ މީހުން ގެންގުޅޭ ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާ މަންޒަރުތައް: ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް، "މަކާއޯ" އުދުއްސާލަނީ. ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"ބްލޫ އެންޑް ގޯލްޑް މަކާއޯ" ގުރާ އުދުހިފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"ސްކާލެޓް މަކާއޯ" އެއް، މިއީ މަކާއޯ އާއިލާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ވައްތަރު .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

މަކާއޯ ދޫނިތައެއް ކުޅެނީ، ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުން ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާ މަންޒަރަކީ އާންމުން ވެސް އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ އެއް ކަންތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ އަންހެނަކު "މަކާއޯ" ތަކެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް، "މަކާއޯ" އުދުއްސާލަނީ. ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް، "މަކާއޯ" އުދުއްސާލަނީ. ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުން ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ މީހުން ގެންގުޅޭ ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާ މަންޒަރުތައް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ މިހާރު

"އެމޭޒަން" ގުރައަކާއި "މަކާއޯ" ގުރާތަކަކާއެކު، އޭގެ ވެރިމީހާ ރޯދަ ކުރުކޮށްލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް، "މަކާއޯ" އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"ކޮކަޓޫ" ގުރައެއް ގެންގުޅޭ މީހަކު އެ އާއެކު، ރޯދަ ކުރުކޮށްލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"އެމޭޒަން" ގުރައަކާ އެކު، އޭގެ ވެރިމީހާ ރޯދަ ކުރުކޮށްލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"އެމޭޒަން" ގުރައަކާ އެކު، އޭގެ ވެރިމީހާ ރޯދަ ކުރުކޮށްލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"މިލިޓަރީ މަކާއޯ"އެއް ، މިއީ މަކާއޯ އާއިލާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ވައްތަރު .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"މިލިޓަރީ މަކާއޯ"އެއް އުދުއްސައިގަންނަނީ، މިއީ މަކާއޯ އާއިލާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ވައްތަރު .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"މަކާއޯ" ގެންގުޅޭ ޒުވާނަކު، އެ ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް، އެމީހުން ގެންގުޅޭ "މަކާއޯ" ތަކާ އެކު.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

ގުރާ ގެންގުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކު "މަކާއޯ" އެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

"މަކާއޯ" ގެންގުޅޭ އަންހެނަކު، އެ ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2023 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy