ފޮޓޯގެލަރީ / ޖަރުމަން

ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ސިންގަޕޫރަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 ޑިސެމްބަރ 2016

ޖަޕާންގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ރާއްޖެ އިން ސިންގަޕޫރަށް ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުގެ ގޮތުގައި ހަމްދޫން ހަމީދު އައްޔަން ކުރުން އަދި ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ޖަމީލާ އަލީ އައްޔަން ކުރެއްވުން: މިއީ ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް ސަފީރަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް(މ)، ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހަމްދޫން ހަމީދު(ކ) އަދި ޖަރުމަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ(ވ) އާ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހަމްދޫން ހަމީދު، ރައީސް ޔާމީންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އާ މަގާމުގެ ލިޔުން، ރައީސް ޔާމީން ހަވާލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރުންނާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016: ރާއްޖެ އިން ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރުންނާ، ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ސިންގަޕޫރަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް(ވ) އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުޖުތާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016: ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީއާ މަގާމުގެ ލިޔުން، ރައީސް ޔާމީން ހަވާލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް(މ)، ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހަމްދޫން ހަމީދު(ވ) އަދި ޖަރުމަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ(ކ).---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރުންނާ (ވ) ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ސިންގަޕޫރަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހަމްދޫން ހަމީދު: އޭނާ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު): މުންދު އަކީ ހާރިޖީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ކުރެއްވި، އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 19، 2016- ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ: ޖަމީލާ ވެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި. އެ ގައުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy