ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖެ ހޯދުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

28 ޑިސެމްބަރ 2016

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖެ ހޯދުން: ރާއްޖޭން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަކީ ތަށި ކަމަށާއި އެ ނުލިބުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ އަކީ ވެސް ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ބުނި.

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ އަށް ދިން ޓްރޮފީ ހިފައިންގެން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމުގެ އޮފިޝަލުން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ޓީމުގެ ދެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުން ކަމަށްވާ ސަޑިއްކެ (ކ) އާއި ނިޒާރު.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކުމާރް ވެންޑަކޫން (ކ) އާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސަޑިއްކެ (ކ.2)، ވީއޭއެމް އެކްސްކޯ މެމެބަރު އިޔާޒް (ވ.2) އަދި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރު.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ވީއޭއެމްގެ ރައީސް ލަތީފް (ކ) ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރު ކަރުގައި މެޑަލް އަޅުވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރް ތަށި ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސަޑިއްކެ (ކ) އާއި ވީއޭއެމްގެ ރައީސް ލަތީފް (ކ.2)، ވީއޭއެމް އެކްސްކޯ މެންބަރު އިޔާޒް (ވ.2) އަދި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރު.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީޓީމުގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަނިލް (ކ) އާއި ބަޓިސް (މ) އަދި ލޯންގޭ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބަޓީސް (ކ) އާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރު (މ) އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ލޯންގޭ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބަޓިސް (ކ) އާއި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސަޑިއްކެ ތިން ވަނަ އަށް ލިބުނު ޓްރޮފީ ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ހުޒާމް (ކ) އާއި ފައިރޫޒް (މ) އަދި ޖަވާމް މެޑަލް ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީޓީމުގެ ޓީމުގެ ދެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުން: ނިޒާރު އިބްރާހިމް (ވ) އާއި އިބްރާހިމް ޝިހާމް (ކ).-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން: ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން ނިލާމް (ވ) އާއި ހުސެއިން ވިޝާމް.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ބަންގްލަދޭޝް، ޑާކާ: ޑިސެމްބަރު 27، 2016: ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ނިޒާރު (ވ) ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފްއާ އެކު.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy