ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވައިލެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 ޑިސެމްބަރ 2016

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްލަވައިލެއްވުން: ޖުލައި 2018 ގައި ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކުރާނެ. އޭގެ ތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީ. މި މަޝްރޫއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރަދު ކުރަނީ 12 މިލިއަން ޑޮލަރު (184 މިލިއަން ރުފިޔާ).---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުމުން، ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުމުން، ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުމުން، ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން، ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016: ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓް ފޯމް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދު: މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ބައްލަވާލެއްވި.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ސަރަހައްދުގެ ޕްލެޓްފޯމް: މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައްލަވައިލެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އަދި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު، ބްރިޖުގެ ޕްލެޓުފޯމު މަތީގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2016- ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދު: މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައްލަވައިލެއްވި.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy